“මේ රට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වලට උදාසීන රටක් පමනක්ම නොවේ, මෙය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් උත්පාදනය ඍනාත්මක රටකි” ට්ශෙරින් ටොබ්ගේ

මේ රට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වලට උදාසීන රටක් පමනක්ම නොවේ, මෙය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් උත්පාදනය ඍනාත්මක රටකි” යන මැයෙන් ,භූතාන් අග්‍රාමාතවරයා විසින් … Continue reading “මේ රට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වලට උදාසීන රටක් පමනක්ම නොවේ, මෙය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් උත්පාදනය ඍනාත්මක රටකි” ට්ශෙරින් ටොබ්ගේ

අඩුම මුදලකින් ,රට සවාරි යන්න ඔබත් කෑමතිනම්,මෙම ලිපිය කියවන්න..

මෙම සියලුම උපදේසයන් සහ අදහස් මගෙ පුද්ගලික අත්දෑකිම් මත ලබගත් දෑනුමින්  බව සලකන්න.100% නිවරදි නොවිය හෑකි නමුදු ඔබට සෑලකිය හෑකි … Continue reading අඩුම මුදලකින් ,රට සවාරි යන්න ඔබත් කෑමතිනම්,මෙම ලිපිය කියවන්න..

One o’clock no tell my name la… ( Hidden Beauty of English)

Me and my friend , we used to annoy this skinny young lad from Malaysia (Saba area)  , who used to work with us in a small ,isolated and boring kitchen  ,  somewhere in the east side of Singapore in 2009. We were young student who were in internship and always wanted to play around while working. So unfortunately the only victim we could find among all others elders was this lad . Since morning to evening we had been calling his name and annoy him by saying nonsense.

I remember one day he answered us “ One o’clock no tell my name la…

Sounds funny right ? What if I ask you to tell me the very first meaning that you get as soon as you read  his answer above.

You might say , ” 1 pm/am don’t tell his name ..”  Continue reading “One o’clock no tell my name la… ( Hidden Beauty of English)”